Προς χάριν συντομίας, η επιχείρηση Web-Core Αλκιβιάδης Σπηλιόπουλος στο εξής θα καλείται «Εταιρεία», ενώ εσείς καλείσθε ως «Πελάτης» και από κοινού με την «Εταιρεία» «τα Συμβαλλόμενα Μέρη» ή «τα Μέρη».

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η ατομική επιχείρηση Αλκιβιάδης Σπηλιόπουλος, με ΑΦΜ 105233948 θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά το μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η Εταιρεία καλείται να παρέχει τεχνική υποστήριξη και απαντήσεις σε ερωτήσεις των πελατών που αφορούν τις υφιστάμενες υπηρεσίες, και μόνο αυτές, τηλεφωνικά στο 6973793929 ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως 17:00.

Η Εταιρεία διαθέτει Γνωσιακή Βάση, όπου παρέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης σε όλες τις υπηρεσίες της, σε αρχεία εμπλουτισμένου κειμένου ή βίντεο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραδίδει μόνο γραπτές οδηγίες για ορισμένες υπηρεσίες που αυτή κρίνει απαραίτητο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καθυστέρησης παροχής τεχνικής υποστήριξης, σε περιπτώσεις κωλύματος, φόρτου εργασίας ή ανωτέρας βίας.

Για επείγουσες περιστάσεις, παρέχεται τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου στο 6973793929, ωστόσο ενδέχεται λόγω κωλύματος ή ανωτέρας βίας να μην είναι εφικτή η επικοινωνία ή άμεση επίλυση του προβλήματος. Επείγουσες περιστάσεις χαρακτηρίζονται συμβάντα όπου η επιχειρηματική ή οικονομική δραστηριότητα του Πελάτη προσβληθεί ή διακοπεί. Η Εταιρεία καλείται να επιλύσει όλα τα ζητήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα, και να επαναφέρει την επιχειρηματική ή οικονομική δραστηριότητά του. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει μια κατάσταση ως μη επείγουσα και να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά σειρά προτεραιότητας.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη α) μέσω υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων, β) σε μη εργάσιμες ημέρες και δημόσιες ή τοπικές αργίες, γ) σε λογισμικά ή υπηρεσίες από τρίτους, δ) εάν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες από πλευράς του Πελάτη, ε) όταν δεν υφίσταται συμφωνία ή συμβόλαιο υποστήριξης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετη οικονομική αμοιβή από τον Πελάτη, σε περίπτωση που η παροχή τεχνικής υποστήριξης αφορά (α) καταστάσεις ή γεγονότα, πέρα των ήδη συμφωνηθέντων, (β) κακή χρήση και μη τήρηση τω κανόνων λειτουργίας, (γ) υπαιτιότητα ή βλάβη από τρίτους.

Σε περίπτωση ειδική σύμβασης, οι τρέχοντες όροι και οι προϋποθέσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης αίρονται και διαμορφώνονται βάσει αυτής.

ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Η έναρξη οποιασδήποτε μορφής εργασίας που αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης λειτουργίας, τροποποίησης ή επέκταση της υφιστάμενης υποδομής, γίνεται κατόπιν αναλυτικού γραπτού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ακολουθείται αμέσως μετά την καταβολή της συμφωνηθείσας προκαταβολής τιμήματος εργασιών. Καμία εργασία δεν αναλαμβάνεται χωρίς την πρότερη συμφωνία και καταβολή των συμφωνηθέντων τιμημάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Εταιρεία υποχρεούται:
α) να εκτελέσει το έργο ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνούνται με τον Πελάτη.
β) να ολοκληρώσει την κατασκευή του συμφωνηθέντος Έργου, στο χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε με τον Πελάτη.

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά το μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών.

Ο Πελάτης υποχρεούται στα εξής:
α) να καταβάλλει στην Εταιρεία τις χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα) και με τον τρόπο που έχει ορίσει η Εταιρεία

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα μέρος του υλικού ή ολόκληρο το απαιτούμενο υλικό θα χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτους με ευθύνη της Εταιρείας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) στάδια.
α) η Εταιρεία σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, θα παραδώσει προς έλεγχο και προς έγκριση στον Πελάτη ένα προσχέδιο του έργου. Αν ο Πελάτης έχει αντιρρήσεις επί του προσχεδίου αυτού, η Εταιρεία θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις, ώστε ο Πελάτης να παράσχει την έγκριση του.
β) μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην οριστική υλοποίηση και παράδοση του έργου στον Πελάτη.

Η έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να προχωρήσει η Εταιρεία στην οριστική εκτέλεση και παράδοση του έργου. Το χρονικό διάστημα αναμονής της έγκρισης του προσχεδίου προσαυξάνει το τελικό χρονικό διάστημα του έργου.

Η Εταιρεία οφείλει να εκτελέσει και να παραδώσει το Έργο, όπως ακριβώς αυτό περιγράφεται στο προσχέδιο.

Αν ο Πελάτης, μετά την έγκριση των προϋποθέσεων του έργου, εγείρει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του προσχεδίου, δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία εγγράφως συγκεκριμένες αλλαγές. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα), πέρα των ήδη συμφωνηθέντων.

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά το μέτρο του δυν απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών κατά το διάστημα που έχει ορίσει στη σύμβαση του έργου. Το χρονικό διάστημα αποτελεί μόνο εκτιμήσεις και όχι το πραγματικό για την παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται α) για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση των συμφωνουμένων υπηρεσιών λόγω περιστατικών καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, β) για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, γ) περιστατικά υγείας, δ) αδυναμίας του Πελάτη να προβεί σε ενέργειες που τον αφορούν ή να παράσχει στην Εταιρεία επαρκείς οδηγίες παράδοσης ή άλλες σχετικές οδηγίες.

Οι καταγγελίες σχετικά με τις καθυστερήσεις ή την παράβαση των συμφωνηθέντων της σύμβασης πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μόλις γίνουν αντιληπτές από τον Πελάτη ή ο Πελάτης λάβει γνώση του θέματος. Εάν ο Πελάτης αδυνατεί να φέρει το ελάττωμα υπόψη της Εταιρείας εντός 48 ωρών, ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις καθυστερήσεις αυτές και δεν δικαιούται να επιβάλει ένδικα μέσα λόγω καθυστερήσεων ή παραβίασης της σύμβασης.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι θα πράξει τα δέοντα για να εγκρίνει το προσχέδιο, να απαντά σε τυχόν ζητήματα και να χορηγήσει το υλικό που θα του ζητηθεί για το Έργο, εντός του διαστήματος που αναφέρεται στη σύμβαση του έργου. Σε περίπτωση βραδυπορίας, καθυστέρησης, μη απόκρισης στο προσχέδιο ή επιθυμίας μη συνέχισης του Έργου από πλευράς του Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τον χρόνο παράδοσης του Έργου, καθώς και να απαιτήσει την ολική αποπληρωμή του ποσού της Σύμβασης και των συμφωνηθέντων.

ΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Σε περίπτωση επιθυμίας του ετέρου συμβαλλομένου για αντιγραφή διαδικασιών και λειτουργιών διαχείρισης ή/και εμφάνισης ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας, τα στοιχεία αντιγραφής θα πρέπει να ορίζονται αναλυτικά στο συμφωνητικό σύμβασης υπηρεσιών, αλλιώς δεν έχουν ισχύ και δεν δικαιολογούν επιστροφή χρημάτων λόγω μη ικανοποίησης του παραδοτέου έργου.
Αιτήματα αντιγραφής ιστοσελίδων κοστολογούνται ξεχωριστά και έχουν πλήρη και ξεκάθαρη αναφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο συμφωνητικό σύμβασης εργασιών του έργου κατασκευής ιστοσελίδας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η διαχείριση κάθε ιστοσελίδας που κατασκευάζεται είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί ρητώς και υπογραφεί στη σύμβαση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (πχ WordPress) κρίνει κατάλληλο, χωρίς δικαίωμα ενημέρωσης του έτερου συμβαλλόμενου, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί ρητώς στο συμφωνητικό σύμβασης εργασιών του έργου. Η Εταιρεία δικαιούται να παραδώσει ορισμένα δικαιώματα πρόσβασης (λογαριασμών) και να προχωρήσει σε αφαίρεση ή απόκρυψη λειτουργιών που ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές ή διακοπή στη λειτουργία των συμφωνηθέντων παροχών.

Δεν δίνεται η δυνατότητα αυθαίρετης εγκατάστασης προσθέτων, μεταβολή των ρυθμίσεων του συστήματος, πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας ή παρέμβαση σε αυτόν από τρίτους.

Συνολική πρόσβαση στην διαχείριση του συνόλου του συστήματος διαχείρισης, δίνεται κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του Πελάτη για παράδοση της πλήρους πρόσβασης. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει οδηγίες για τμήματα που αφορούν την πλήρη διαχείριση της ιστοσελίδας ή μερών αυτής.

Σε περίπτωση παράβασης ενός εκ των άνωθεν περιορισμών, ή κατόπιν έγγραφης αιτήσεως δοθεί πλήρη πρόσβαση στην διαχείριση του συνόλου του συστήματος διαχείρισης, καταργείται αυτομάτως οποιοδήποτε συμβόλαιο υποστήριξης, ανεξαρτήτως υπολειπόμενου χρόνου έως τη λήξη του.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ BROWSER
Οι ιστοσελίδες που παραδίδονται από την Εταιρεία, ελέγχονται σε 2 βασικές εγκαταστάσεις περιηγητών (browser) σε mobile, tablet, laptop και desktop εκδόσεις. Χρησιμοποιούνται οι τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις των Chrome και Safari σε λειτουργικό σύστημα Windows, iOS και Android.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Οι εργασίες βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης (SEO) παρέχονται ως έχουν, μετά από ενημέρωση του ενδιαφερομένου, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της Google. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για μελλοντική αλλαγή των οδηγιών, για την καθαρή κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google, για τον χρόνο που ενδέχεται να χρειαστεί για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των εργασιών και για την όποια μεταβολή αυτών με την πάροδο του χρόνου (φαινόμενο google dance).

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δύναται η δυνατότητα, στα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρείας, να διασυνδέονται με εμπορικά προγράμματα και να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες όπως τα προϊόντα, χαρακτηριστικά, τιμές, διαθεσιμότητες αλλά και παραγγελίες, καρτέλες πελατών και λοιπά. Η λειτουργία των γεφυρών διασύνδεσης με εμπορικά προγράμματα γίνεται με την χρήση προγραμματισμένων ενεργειών (cron jobs).

Οι προδιαγραφές και η λειτουργία της γέφυρας ορίζεται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μελών, κατά την σύμβαση του έργου. Οποιαδήποτε μεταβολή των χαρακτηριστικών ή λειτουργιών αυτής, χειροκίνητη ή επιλεκτική εκτέλεση αυτής, χαρακτηρίζεται ως νέα εργασία και πραγματοποιείται κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη.

Για την διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων, την ομαλή λειτουργία των γεφυρών αλλά και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών φιλοξενίας, οι γέφυρες διασύνδεσης εκτελούνται βάσει προκαθορισμένων ενεργειών, σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ο Πελάτης λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και καλείται να συμμορφωθεί με αυτές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει στο ελάχιστο ή/και να απενεργοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα, προγραμματισμένες ενέργειες συγχρονισμού α) που χρησιμοποιούν ίσο ή περισσότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 5 λεπτών, β) δημιουργούνται προβλήματα επικοινωνίας λόγω ασθενούς σύνδεσης με το ERP, γ) περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως Black Friday, περίοδος Χριστουγέννων κ.ο.κ.

Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εκτελεί την γέφυρα διασύνδεσης σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την Εταιρεία να μεταφέρει την ιστοσελίδα του σε ιδιόκτητο (dedicated) server, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παραδίδει η Εταιρεία δεν συνδέονται εξαρχής με εμπορικό πρόγραμμα, εκτός και αν αυτό έχει συμφωνηθεί επιπλέον και έχει υπογραφεί σε κατάλληλο συμφωνητικό.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για την οποιαδήποτε λειτουργία τρίτων συστημάτων που ενδεχομένως συνδέονται με την ιστοσελίδα που παραδίδεται (συστήματα συγχρονισμού σε κοινωνικά δίκτυα, συστήματα booking, καταλόγους και υπηρεσίες newsletter, καταλόγους τιμών προϊόντων κλπ). Η διαχείριση των τρίτων συστημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών και διαχειριστών των ιστοσελίδων. Εάν υπάρχει συμφωνία σύναψης εργασιών διασύνδεσης μιας ιστοσελίδας που κατασκευάζει η Εταιρεία με τρίτα συστήματα, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αυστηρά στην διασύνδεση αυτή καθ’ αυτή και όχι σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (όπως χειροκίνητο ανέβασμα προϊόντων, επιλογή authorized καρτών, αλλαγή τιμών προϊόντων, διαθεσιμότητας booking κλπ).

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές λειτουργίας των τρίτων συστημάτων και τις όποιες δυσλειτουργίες σύνδεσης συμβούν μετά την παράδοση του εκάστοτε έργου, εκτός και εάν υπάρχει ρητή συμφωνία υποστήριξης αναβάθμισης και εύρυθμης λειτουργίας.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδων. Σε περιπτώσεις πολυγλωσσικότητας, η ευθύνη μετάφρασης των Ελληνικών είναι αποκλειστική ευθύνη των συμβαλλόμενων πελατών. Τα κείμενα μετάφρασης των δομικών κειμένων των ιστοσελίδων (βασικών και υποσελίδων) θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστά αρχεία Microsoft Word τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν πρώτα την Ελληνική έκδοση και ακριβώς από κάτω την αντίστοιχη μετάφρασή της. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσες τυχόν γλώσσες συμπεριλαμβάνει η ιστοσελίδα αλλά και στην περίπτωση που η κύρια γλώσσα είναι διαφορετική της Ελληνικής. Από αυτή την διαδικασία εξαιρούνται στοιχεία που έχουν διαχείριση από τον πελάτη (όπως προϊόντα ηλεκτρονικού καταστήματος, καταχωρήσεις καταλόγου, άρθρα κλπ).

ΣYMBATOTHTA WCAG 2.0 (ΑμεΑ)
Σε περίπτωση υποχρέωσης και συμφωνίας συμβατότητας της ιστοσελίδας με το πρότυπο WCAG 2.0 (ΑμεΑ), η συμβατότητα πιστοποιείται με την χρήση των ιστοσελίδων wave.webaim.org, achecker.ca και validator.w3.org. Στα αναφερόμενα εργαλεία πιστοποιείται ότι στο wave.webaim.org, τα πεδία “Errors” και “Contrast Errors” είναι μηδενικά, στο achecker.ca το πεδίο “Known Problems” εμφανίζει μηδενικό αποτέλεσμα ενώ στο validator.w3.org το πεδίο “Errors” εμφανίζει μηδενικό αποτέλεσμα.
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οποιαδήποτε κατάσταση της ιστοσελίδας και της συμβατότητας με το πρότυπο WCAG 2.0, μετά την παράδοση του έργου και την πιστοποίηση της συμβατότητας.

Η πιστοποίηση της συμβατότητας παραδίδεται με 2 ενυπόγραφα έγγραφα με την υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας, τα οποία εμφανίζουν στιγμιότυπα των εργαλείων πιστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και την ημερομηνία της πιστοποίησης.

Οι ιστοσελίδες που παραδίδει η Εταιρεία δεν είναι συμβατές με το πρότυπο WCAG 2.0 (ΑμεΑ) εκτός και αν αυτό έχει συμφωνηθεί επιπλέον και έχει υπογραφεί σε κατάλληλο συμφωνητικό.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Ε.
Η ευθύνη διατήρησης των στοιχείων μιας ιστοσελίδας συμβατής με το πρότυπο WCAG 2.0 (ΑμεΑ) καθώς και των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης των όποιων δράσεων (πχ, διατήρηση banner δράσεων σε εμφανή σημεία κλπ) είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

Ο έλεγχος συμβατότητας βαρύνει τον σύμβουλο και υπεύθυνο ελέγχου της εκάστοτε επιδοτούμενης δράσης και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί.

Η γνωστοποίηση οποιουδήποτε προβλήματος συμβατότητας, ενδεχόμενα, προκύψει κατά τους ελέγχους (προληπτικούς και μη) που θα πραγματοποιηθούν είτε από τον σύμβουλο της δράσης και υπεύθυνο ελέγχου, είτε από την όποια εποπτεύουσα αρχή, θα πρέπει να αποστέλλονται επίσημα, με αριθμό πρωτοκόλλου γνωστοποίησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναφέροντας αναλυτικά τον κωδικό του έργου και την επιδοτούμενη δράση, καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιδοτούμενου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η εκπαίδευση στην χρήση της ιστοσελίδας και τη διαχείριση της γίνεται εξ’ αποστάσεως με την χρήση λογισμικού απομακρυσμένης σύνδεσης. Η εγκατάσταση και λειτουργία του προγράμματος σε υπολογιστή του Πελάτη, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για τυχόν πλημμελή λειτουργία του προγράμματος ή για τυχόν ασυμβατότητες με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του Πελάτη ή για τυχόν προβλήματα ή κενά ασφαλείας που θα εμφανίσει το πρόγραμμα.

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας μιας (1) ώρας και έχει ισχύ για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την πλήρη παράδοση του έργου.
Δεν παρέχεται κανενός είδους εκπαίδευση για συγγραφή κώδικα ή css ή τεχνικές εμφάνισης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εκμάθηση και εξέλιξη των προσωπικών του δεξιοτήτων.

Δεν παρέχεται κανενός είδους πιστοποίηση εκπαίδευσης ή απόκτησης γνώσεων διαχείρισης ιστοσελίδων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση υποστήριξης του έργου που παραδίδει, έως και ένα (1) έτος μετά την επίσημη παράδοση του. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να αναλάβει εργασίες ελέγχου, αναβάθμισης και υποστήριξης του. Πέραν του εν λόγω διαστήματος (1 ημερολογιακό έτος), δεν εξασφαλίζεται η οποιαδήποτε εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων.

Η Εταιρεία μπορεί να διακόψει απροειδοποίητα και χωρίς καμία υποχρέωση την υποστήριξη σε οποιοδήποτε έργο, εφόσον δεν υπάρχει κανένα ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης ή/και έχει παρέλθει το ένα (1) ημερολογιακό έτος που αναφέρεται παραπάνω ως υποχρέωσή της, μετά την παράδοση των έργων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η Εταιρεία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των PHP, MySQL κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση των Πελατών, ειδικά σε περιπτώσεις που προκύπτουν περιστατικά ασφαλείας που θα θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της Εταιρείας, να εγκρίνουν και να προχωρήσουν σε ανάθεση εργασιών αναβάθμισης προς την Εταιρεία, ώστε να είναι συμβατές με τους servers και να μην τους θέτουν σε κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και γλωσσών προγραμματισμού που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
H Εταιρεία, μέσω δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων και αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Εταιρεία εικονικό διακομιστή.

Η Εταιρεία διαθέτει προς χρήση στον πελάτη το συμφωνημένο χώρο, και γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι servers δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν συστήματα αποθήκευσης αρχείων για αντίγραφα ασφαλείας, τοπικών προσωπικών υπολογιστών.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας του server (Nginx, PHP και mySQL) δεν δύνανται να μεταβληθούν καθ’ ουδένα τρόπο, για λόγους αυστηρής ασφάλειας του server και των φιλοξενουμένων σε αυτόν, ιστοσελίδων.

O πελάτης συμφωνεί ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρεία για να λειτουργήσει, ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρείας και ότι δεν είναι υπεύθυνη η Εταιρεία να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις.

O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H Εταιρεία θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η Εταιρεία οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοσελίδων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις οποιασδήποτε υπηρεσίες φιλοξενίας εάν προκύψει λόγος διακοπής που συμπεριλαμβάνει, και δεν περιορίζεται, σε α) υπέρβαση ορίων πακέτου φιλοξενίας, β) δυσλειτουργία server από ευθύνη προβληματικής ή μη υπηρεσίας από τρίτους, γ) παραβίαση λογαριασμού, δ) χρήση λογαριασμού (ηθελημένα ή μη) για παράνομους σκοπούς (όπως αποστολή διαφημιστικών spam, διαφήμιση παράνομων σκευασμάτων, φιλοξενία επικίνδυνων αρχείων κλπ), ε) προβληματικά αρχεία που δημιουργούν επιβάρυνση στον server, στ) οικονομικής εκκρεμότητας προς την Εταιρεία.

Σε όλες αυτές, και όχι μόνο, τις περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής των υπηρεσιών φιλοξενίας χωρίς πρότερη προειδοποίηση. Η συνήθης περίοδος χάριτος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 48 ώρες από την ειδοποίηση που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά και αμετάκλητα, μετά το πέρας των 30 ημερών, όλα τα περιεχόμενα του πακέτου φιλοξενίας, χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δικαιούται να υπογράψει συμφωνίες και να συνάψει συμβάσεις για κατασκευή έργου ή/και να παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό των υφιστάμενων παροχών και ιδίως με τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην Εταιρεία υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Τα Συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο του έργου, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ. Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην Εταιρεία, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Το ίδιο εγγυάται η Εταιρεία ως προς το υλικό που τυχόν χορηγεί η ίδια για την εκτέλεση της συμβάσεως του έργου.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που χορηγούν για τους σκοπούς της συμβάσεως του έργου δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το Μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον Αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει επικαλεσθεί καμία αναφορά, δήλωση, υπόσχεση ή παρουσίαση που παρέχεται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, η οποία δεν αναφέρεται γραπτώς σε προηγούμενη επικοινωνία ή σύμβαση. Οποιαδήποτε δείγματα, σχέδια, κείμενα ή διαφημιστικά που εκδίδονται από την Εταιρείας και τυχόν περιγραφές ή απεικονίσεις που περιέχονται από την Εταιρεία, εκδίδονται ή δημοσιεύονται με μοναδικό σκοπό να δοθεί μια προσέγγιση για τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτά. Δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης ή άλλης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και τον Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών.

Εκτός εάν ρητά αναφέρεται σε αυτή τη ρήτρα στη σύμβαση του έργου, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για τυχόν απώλεια ή ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών και των λοιπών συμφωνηθέντων της συμβάσεως του έργου ή για οποιαδήποτε αξίωση κατά του Πελάτη από οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης, είτε αυτές υφίστανται άμεσα είτε έμμεσα ή είναι άμεσες ή επακόλουθες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με το έργο, έστω και αν η Εταιρεία γνωρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει η απώλεια αυτή β) απώλεια κερδών, γ) απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης χρημάτων, δ) απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας ή υπεραξίας, ε) απώλεια δεδομένων.

Στο βαθμό που η ευθύνη αυτή δεν αποκλείεται από την παραπάνω παράγραφο, η ευθύνη της Εταιρείας (είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλης) βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση ή βάσει οποιασδήποτε αξίωσης για αποζημίωση ή συνεισφορά (συμπεριλαμβανομένης και για ζημιές σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία) σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης του έργου.

Μετά την άρση ή διακοπή, για οποιοδήποτε λόγο, της σύμβασης ενός έργου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να επιστρέψουν όλα τα υλικά που έχουν παραλάβει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ενδεχομένως, ο Πελάτης υποχρεούται να καταργήσει κώδικες, προγράμματα, εφαρμογές κ.λπ., από την ιστοσελίδα του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί, η Εταιρεία δικαιούται να τιμολογήσει τον Πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες χωρίς αυτή η τιμολόγηση να ισοδυναμεί με παραίτηση της Εταιρείας να καταγγείλει τη σύμβαση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Μετά την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι αιρείται δικαίωμα υπαναχώρησης, και αναγνωρίζει ότι το Έργο υλοποιείται κατά παραγγελία, σύμφωνα με προδιαγραφές οι οποίες έχουν θεσπιστεί και εξαιρείται του νόμου 2251/1994 περί υπαναχώρησης και προστασίας καταναλωτή.

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία α) για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, β) για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης Εταιρείας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης Εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την σύμβαση ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης του Πύργου Ηλείας.